Συστηματικώς χορηγούμενες και εισπνεόμενες φθοριοκινολόνες: Κίνδυνος παλινδρόμησης/ανεπάρκειας καρδιακών βαλβίδων

WONCA Europe 25th Anniversary Award
29/12/2020
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας
08/03/2021