Ανακοίνωση NovoNordisk για ανάκληση παρτίδας Φαρμάκου