Νέα

13/05/2010

Ανακοίνωση – Συνάντηση με Υπουργό Υγείας

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩ΢΢ΗΗ ΘΕΜΑ: ΢πλάληεζε κε Τπνπξγό Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θ. Μ. Ξελνγηαλλαθνπνύινπ ΢ήκεξα 11 Μαΐνπ 2010 θαη ώξα 12:00 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ηεο Ειιεληθήο Εηαηξείαο Γεληθήο Ιαηξηθήο […]
05/05/2010

Κοινή Επιστολή ΕΛΕΓΕΙΑ – ΕΝΩΣΗΣ προς Υπουργό Υγείας

Αθήνα, 04/05/2010 Προς: Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κυρία Υπουργέ, Σας ενημερώνουμε οτι ο κλάδος μας δεν είναι πλέον δυνατόν να παραμείνει αμέτοχος παρατηρητής των τεκταινομένων. […]
29/12/2009

Επιστολή ΕΛΕΓΕΙΑ και ΕΝΩΣΗΣ προς Υπουργό Υγείας

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, Οι φορείς μας (Επιστημονική Εταιρεία και Επαγγελματική Ένωση Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής) επιθυμούν να σας συγχαρούν και να σας ευχηθούν κάθε επιτυχία στο έργο σας. […]