Του σωματείου που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη με την επωνυμία

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»

Kεφάλαιο A’

Ίδρυση – Έδρα – Σκοπός

Άρθρο 1

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής» με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Γραφεία του σωματείου ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 2

Σκοπός του σωματείου είναι η έρευνα, η ενημέρωση και η εκπαίδευση σε θέματα Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας γενικότερα, με μορφωτικά και πολιτιστικά μέσα που περιγράφονται στο επόμενο άρθρο.

Άρθρο 3

 1. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός, το σωματείο δρα χρησιμοποιώντας τα κάθε φορά απαραίτητα μέσα και ιδιαίτερα:
  • Συνεργάζεται με δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς με οποιαδήποτε συναφή αποστολή τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
  • Οργανώνει διαλέξεις, συνέδρια, σεμινάρια, επιστημονικές συναντήσεις και πρόγραμμα ανταλλαγής επιστημόνων.
  • Ενημερώνει το λαό σε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη Γενική Ιατρική και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με δημοσιεύματα σε περιοδικά και εφημερίδες και επίσης από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.
 2. Για πληρέστερη και αποτελεσματικότερη δράση σε Πανελλήνια κλίμακα, μπορούν να συγκροτούνται τμήματα του σωματείου κατά περιφέρειες (διοικητικές) μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα τμήματα αυτά διοικούνται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία και ορίζει ένα μέλος της εκπρόσωπο στο Γενικό Συμβούλιο. H θητεία της Διοικούσας Επιτροπής λήγει με τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και ανανεώνεται με απόφαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κεφάλαιο B’

Εγγραφή μελών – Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

Άρθρο 4

Τα μέλη της Εταιρείας είναι τακτικά, αντεπιστέλλοντα, επίτιμα και αρωγά.

 1. Τακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να είναι Έλληνες ειδικευόμενοι και ειδικοί ιατροί Γενικής Ιατρικής. H ιδιότητα του μέλους αποκτάται μετά την εγγραφή στο Μητρώο της Εταιρείας και η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και σύμφωνη πρόταση δύο μελών. Μέλη του σωματείου δεν μπορεί να είναι γενικοί ιατροί που κατέχουν θέση σε Δ.Σ ή σε Επιτροπές άλλου Επιστημονικού Φορέα που έχει ιδρυθεί και που απευθύνεται στον ίδιο χώρο, εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να είναι γιατροί άλλων ειδικοτήτων ή άλλοι επιστήμονες και γενικότερα άνθρωποι, που ασχολήθηκαν με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και υπηρετούν με όποιο τρόπο την ιδέα της ανάπτυξής της στην Ελλάδα. H εγγραφή τους στο Μητρώο της Εταιρείας γίνεται μετά από αίτησή τους και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Αρωγά μέλη ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία βοηθούν υλικά ή / και ηθικά την Εταιρεία, χωρίς δικαίωμα λόγου και ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
  • Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν απελθών Πρόεδρος του Σωματείου να ανακηρυχθεί ως ο Επίτιμος Πρόεδρος αυτού. Ο Επίτιμος Πρόεδρος διατηρεί όλα τα δικαιώματα του τακτικού μέλους και επιπλέον έχει δικαίωμα παρουσίας και λόγου στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε όλες τις επιτροπές του Σωματείου.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακηρύξει Επίτιμα μέλη πρόσωπα που προσέφεραν σπουδαίες υπηρεσίες στο Σωματείο ή που έδρασαν με ιδιαίτερο ζήλο υπέρ των σκοπών του.
  • Ο Επίτιμος Πρόεδρος και τα Επίτιμα Μέλη είναι ισόβια και δεν έχουν υποχρέωση καταβολής συνδρομής.
  • Ο Επίτιμος Πρόεδρος και το σύνολο των Επίτιμων μελών, συγκροτούν την Ακαδημία της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής /Οικογενειακής Ιατρικής. Η Ακαδημία συνεδριάζει όταν το αποφασίσει ή όταν ζητηθεί η άποψη της από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απόφαση της έχει γνωμοδοτικό / συμβουλευτικό χαρακτήρα.
 4. Τα μέλη του σωματείου δικαιούνται να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα Τακτικά μέλη.
 5. Τα μέλη του σωματείου οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου και των κατά τόπους Διοικουσών Επιτροπών.
 6. Σε περίπτωση δράσης κατά των συμφερόντων του Σωματείου ή παράβασης ή παράλειψης των καταστατικών διατάξεων του σωματείου από κάποιο μέλος, αυτό παραπέμπεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Σωματείου. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αφού εξετάσει την περίπτωση αθωώνει το μέλος ή του επιβάλλει την ποινή της έγγραφης επίπληξης, της πρόσκαιρης άρσης της ιδιότητας του μέλους ή της οριστικής διαγραφής. Το μέλος στο οποίο επεβλήθη η ποινή μπορεί να προσφύγει εντός μηνός κατά της σχετικής απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην επόμενη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5

 1. Τα μέλη καταβάλλουν υποχρεωτικά στο Ταμείο της Εταιρείας:
  • Δικαίωμα εγγραφής 20 ευρώ
  • Ετήσια συνδρομή 10 ευρώ

Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 1. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το σωματείο, υποβάλλοντας αίτηση για διαγραφή του από το Μητρώο μελών, αλλά υποχρεούται να καταβάλει τις τυχόν καθυστερούμενες συνδρομές του μέχρι τη μέρα της διαγραφής του και κανένα δικαίωμα δεν έχει στην περιουσία της Εταιρείας.
 2. Μέλη που διαγράφηκαν από την εταιρεία μετά από αίτηση τους έχουν το δικαίωμα να κάνουν αίτηση για επανεγγραφή σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ.1. Αν το αίτημα τους γίνει δεκτό οφείλουν να καταβάλουν τις συνδρομές των ετών που μεσολάβησαν από τη διαγραφή τους.
 3. Μέλη που καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής τους δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις.
 4. Μέλη που καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής τους πάνω από δύο (2) χρόνια είναι δυνατό να διαγραφούν μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Μέλη που καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής πάνω από πέντε (5) χρόνια, μετά από δύο προσκλήσεις για την τακτοποίηση των οφειλών με οποιοδήποτε γραπτό μέσο διαγράφονται αυτόματα, εκτός από ειδικές περιπτώσεις (υγείας, αναπηρίας κλπ) για τις οποίες αποφασίζει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κεφάλαιο Γ’

Γενικό Συμβούλιο

Άρθρο 6

 1. Tο σωματείο διοικείται από Γενικό Συμβούλιο.
 2. Tο Γενικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν αντιπρόσωπο κάθε Διοικούσας Επιτροπής των περιφερειακών τμημάτων του σωματείου.
 3. Tο Γενικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το χρόνο στα πλαίσια του Ετήσιου Συνεδρίου του σωματείου. Έκτακτη σύγκληση του Γενικού Συμβουλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 7

 1. Tο Διοικητικό Συμβούλιο είναι εκτελεστικό όργανο του σωματείου και είναι επιφορτισμένο με την υλοποίηση των αποφάσεων και των κατευθύνσεων που του υπαγορεύει το Γενικό Συμβούλιο. Tο Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το σωματείο με βάση τους νόμους και το Καταστατικό και διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου. Υποχρεούται να εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές(9) επτά Ειδικοί και δύο Ειδικευόμενοι και εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:
  • Πρόεδρο
  • A’ Αντιπρόεδρο
  • Β’ Αντιπρόεδρο
  • Γενικό Γραμματέα/Ταμία
  • Ειδικό Γραμματέα
  • Μέλη (2) εξ ειδικών Γενικών Ιατρών
  • Μέλη(2) εξ ειδικευομένων Γενικών Ιατρών
 4. Tο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα, έκτακτα δε όσες φορές υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του με έγγραφη αίτησή τους, όπου να αναγράφονται τα υπό συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την υποβολή της αίτησης.
 5. Tο Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστο μέλη του. Oι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Oι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται υποχρεωτικά στο βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα μέλη που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση.
 6. Οι ειδικευόμενοι που έχουν το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι ασκούν τα δικαιώματα τους αυτά αναφορικά μόνο με τις 2 αντίστοιχες θέσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, σε χωριστή κάλπη. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του ειδικευόμενου ο εκλεγείς αντικαθίσταται με τον πρώτο επιλαχόντα.
 7. Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει για τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται παραιτηθείς και  αντικαθίσταται από τον κατά σειρά επιλαχόντα. Aν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για συμπληρωματική εκλογή.

Άρθρο 8

 1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το σωματείο σε όλες τις σχέσεις του και τις ενέργειες ενώπιον των αρχών γενικά, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Γενικές Συνελεύσεις, υπογράφει όλα τα έγγραφα, τα πρακτικά, τα εντάλματα πληρωμών και κάθε άλλο έγγραφο που εξέρχεται από το σωματείο.
 2. Ο Πρόεδρος καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτές και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα / Ταμία τα χρηματικά εντάλματα και τις εντολές.
 3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να κατέχει το αξίωμα του περισσότερο  από δύο (2) συνεχόμενες θητείες.

Άρθρο 9

 1. Αντιπρόεδρος Α’ αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, ενώ στη περίπτωση που κωλύεται ή απουσιάζει και ο Αντιπρόεδρος Α’, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος Β’

Άρθρο 10

 1. Γενικός Γραμματέας/ Ταμίας διευθύνει το γραφείο, φυλάγει τα αρχεία και τη σφραγίδα του σωματείου, τηρεί το Mητρώο των μελών και το βιβλίο Περιουσίας του σωματείου, όπου καταχωρούνται όλα τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία.
 2. Συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του σωματείου και, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.
 3. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία του σωματείου, εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις το δικαίωμα εγγραφής και τις συνδρομές των μελών και ενεργεί όλες τις πληρωμές, με βάση εντάλματα που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από αυτόν και τον Πρόεδρο. Είναι  υπόλογος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα. Στο τέλος κάθε χρόνου υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον απολογισμό της διαχείρισης και της περιουσίας του σωματείου, βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό.
 4. Όταν κωλύεται, τον αναπληρώνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, ποτέ όμως δεν μπορεί να συνυπάρξει στο ίδιο πρόσωπο η ιδιότητα του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα /Ταμία.
 5. Καταθέτει σε τράπεζα όλες τις εισπράξεις του σωματείου, εκτός από ένα ποσό για τις τρέχουσες ανάγκες, που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. H ανάληψη των χρημάτων γίνεται μετά από ειδική έγκριση και έγγραφη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Υποχρεούται να θέσει το Ταμείο στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από απόφαση αυτού.

Άρθρο 11

 1. Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει. Εποπτεύει την καθαρογραφή των πρακτικών και συνεπικουρεί γενικά τον Γενικό Γραμματέα στο έργο του.

Κεφάλαιο Δ’

Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 12

 1. Oι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του σωματείου είναι τακτικές και έκτακτες. Τακτικές γίνονται μια (1) φορά το χρόνο, ενώ έκτακτες όσες φορές κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει ενυπόγραφα το 1/10 τουλάχιστο των ταμειακά τακτοποιημένων μελών αναγράφοντας και το υπό συζήτηση θέμα. Σε αυτή την περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει τη Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) μέρες από την παραλαβή της αίτησης.
 2. Oι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
 3. H Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν είναι παρόντα 1/2+1 των τακτικών και ταμειακά εν τάξει μελών. Aν δεν επιτευχθεί απαρτία συγκαλείται νέα Συνέλευση σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών με τα ίδια θέματα. H δεύτερη αυτή Γενική Συνέλευση έχει απαρτία αν είναι παρόντα το 1/4 των τακτικών και ταμειακά εν τάξει μελών. Αν και η δεύτερη Γενική συνέλευση δεν έχει απαρτία, συγκαλείται τρίτη και θεωρείται απαρτία με τα παρόντα μέλη .
 4. Kατά την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνου παρουσιάζει το Διοικητικό Συμβούλιο διά του Προέδρου του  τα πεπραγμένα του προηγούμενου χρόνου, διαβάζεται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της ταμειακής διαχείρισης.

Κεφάλαιο E’

Αρχαιρεσίες

Άρθρο 13

 1. Kάθε τρία (3) χρόνια και στην Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνεται ο απολογισμός του ισολογισμού της ταμειακής διαχείρισης, γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου, και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Δικαίωμα εκλέγειν έχουν όλα τα ταμειακά εν τάξει Τακτικά μέλη, ενώ εκλέγεσθαι μόνο εκείνα που κατέχουν την ιδιότητα του μέλους της ΕΛΕΓΕΙΑ τα τελευταία 3 έτη προ των εκλογών, πλην των Ειδικευόμενων. Μέλη Δ.Σ. άλλων φορέων Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή εν γένει Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας δεν δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση του ψηφοδελτίου της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής.
 2. Τα ψηφοδέλτια για τις υποψηφιότητες των επτά (7) Ειδικών, δύο(2) Ειδικευόμενων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την καθορισμένη ημερομηνία των αρχαιρεσιών.
 3. Τα Τακτικά Μέλη ασκούν το δικαίωμα εκλέγειν, οι μεν Ειδικοί συνολικά για τις εννέα (9) θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ οι Ειδικευόμενοι μόνον για τις δύο (2) θέσεις Ειδικευόμενων σε χωριστή κάλπη.
 4. Oι αρχαιρεσίες γίνονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με αντίστοιχα τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
 5. H Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει ονομαστικά τα υπάρχοντα ψηφοδέλτια. Οι συνδυασμοί, τυπώνουν οι ίδιοι τα ψηφοδέλτιά τους με δική τους ευθύνη, αφού η Εφορευτική Επιτροπή καθορίσει σχήμα και μέγεθος.
 6. Mε τη λήξη των αρχαιρεσιών γίνεται καταμέτρηση των ψήφων και η ανακήρυξη των εκλεγέντων με πράξη της Εφορευτικής Επιτροπής.

Κεφάλαιο Ζ’

Πειθαρχικό Συμβούλιο

Άρθρο 14

 1. Ο έλεγχος και η εποπτεία της τήρησης των καταστατικών διατάξεων του σωματείου, όπως και οι τυχόν ποινές που επιβάλλονται σε παραβάσεις ή παραλείψεις, ανατίθεται σε τριμελές (3) Πειθαρχικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση την ίδια μέρα που εκλέγεται και το Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία τους είναι ίδια.

Κεφάλαιο Η’

Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 15

 1. έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, ανατίθεται σε τριμελή (3) Εξελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση την ίδια μέρα που εκλέγεται και το Διοικητικό Συμβούλιο. H θητεία τους είναι η ίδια.
 2. H Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τις πράξεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμείου σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Δικαιούται να ζητεί οποτεδήποτε για έλεγχο το Ταμείο και τα διαχειριστικά βιβλία. Υποβάλλει έκθεση στη Γενική Συνέλευση για τον έλεγχο που έγινε της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού ένα μήνα πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της παραδοθούν τα σχετικά έγγραφα.
 3. H Εξελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρό της, που κατευθύνει τις εργασίες της.

Κεφάλαιο Θ’

Πόροι του σωματείου

Άρθρο 16

 1. Τακτικοί πόροι του σωματείου είναι αυτοί που ορίζονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1 του παρόντος.
 2. Έκτακτοι πόροι είναι οι τυχόν έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο, οι τόκοι των κεφαλαίων, δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοτήματα, κρατικές ή άλλες επιχορηγήσεις και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Κεφάλαιο Ι’

Τροποποίηση του Καταστατικού

Άρθρο 17

 1. Tο Καταστατικό του σωματείου μπορεί να τροποποιηθεί μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό. Απαιτείται απαρτία 1/2+1 των Τακτικών μελών και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων. Τροποποίηση του κεφαλαίου A’ απαιτεί απόλυτη ομοφωνία των ταμειακώς εντάξει μελών καθ’ όσον τούτο συνιστά μεταβολή της υπόστασης και ταυτότητας του σωματείου.

Κεφάλαιο IΑ’

Σφραγίδα

Άρθρο 18

 1. Το Σωματείο φέρει σφραγίδα κυκλικού σχήματος με δύο ομόκεντρους κύκλους. Στον πρώτο ομόκεντρο κύκλο αναγράφεται σε κυκλική πορεία η ονομασία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» και το έτος ιδρύσεως «1986» και στον εσωτερικό ομόκεντρο κύκλο περιέχει τον όφι του Ασκληπιού και την ακροστιχίδα ΕΛΕΓΕΙΑ.

Κεφάλαιο IΒ’

Διάλυση του σωματείου

Άρθρο 19

 1. Tο σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό. Απαιτείται η παρουσία του 1/2+1 των Τακτικών μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
 2. Tο σωματείο διαλύεται αυτοδίκαια αν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα των δέκα (10).

Άρθρο 20

 1. Tο παρόν καταστατικό αποτελείται από είκοσι (20) άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση της 06-05-2016, τίθεται σε ισχύ από την εγγραφή της τροποποιήσεως στο σχετικό βιβλίο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και υπογράφηκε ως έπεται.