Ε Λ Ε Γ Ε Ι Α

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

Με αφορμή το σχέδιο νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τον προσωπικό ιατρό αναρτούμε το αναθεωρημένο κείμενο αρχών που έχουμε εκπονήσει για τον θεσμό του Οικογενειακού Ιατρού


Η ΕΛΕΓΕΙΑ έχει το παρακάτω επικαιροποιημένο Κείμενο Αρχών με τις θέσεις της για τον Οικογενειακό Ιατρό:

 1. Η Γενική/Οικογενειακή Ιατρική είναι έγκριτη και αναγνωρισμένη Ειδικότητα της Ιατρικής και η εκπαίδευση της αφορά σε ένα ευρύ σφαιρικό πεδίο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των ιατρών πρώτης αλλά και χρονίας επαφής, ενώ η Οικογενειακή Ιατρική είναι λειτουργία, που καθορίζεται ή όχι ως θεσμός από νόμους του Κράτους. Εφ’ όσον το Κράτος εισαγάγει τον Οικογενειακό / Προσωπικό Ιατρό, καλούνται οι αντίστοιχοι Γενικοί/Οικογενειακοί Ιατροί να εφαρμόσουν τον Νόμο και να λειτουργήσουν ως Οικογενειακοί / Προσωπικοί Ιατροί.
 2. Η λειτουργία του Οικογενειακού / Προσωπικού Ιατρού συνίσταται στην παντελή κάλυψη ενός καταλόγου (λίστας) πολιτών αναφορικά με όλες τις ανάγκες τους σε επίπεδο Π.Φ.Υ. Εάν ο πολίτης έχει ανάγκη Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης, ο Οικογενειακός Ιατρός τον παραπέμπει ακολουθώντας ένα καλά οργανωμένο/δομημένο δίκτυο και Σύστημα Παραπομπής που υποχρεωτικά προβλέπει ο Νόμος. Οι πολίτες πού νοσούν ήδη από χρόνια νοσήματα συνεχίζουν να παρακολουθούνται, σε συνεργασία με τον Οικογενειακό / Προσωπικό τους ιατρό από τους θεράποντες ιατρούς τους.
 3. Ο κάθε πολίτης διαθέτει φάκελο ιατρικού ιστορικού, για την διαχείριση του οποίου είναι υπεύθυνος ο Οικογενειακός Ιατρός του. Σ’ αυτόν τον φάκελο συμπεριλαμβάνονται και τα σημειώματα του ιατρού του, που αναφέρονται σε όλες τις τυχόν παραπομπές, όπως και οι προβλεπόμενες από τον Νόμο αναφορές των Ειδικών Ιατρών της Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης προς τον Οικογενειακό / Προσωπικό Ιατρό, όπου περιγράφεται η τυχόν επέμβαση ή όποια άλλη θεραπεία χορηγήθηκε στον παραπεφθέντα ασθενή καθώς και τα αντίστοιχα σημειώματα άλλων επαγγελματιών υγείας και αυτόματη καταχώρηση εργαστηριακών (αιματολογικών, απεικονιστικών) εξετάσεων από τα ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα που τα εκτελούν.
 4. Ο κατάλογος των πολιτών κάθε Οικογενειακού Ιατρού, συγκροτείται και αναδιαμορφώνεται ετησίως από τους πολίτες που τον επέλεξαν. Συγκεκριμένα, στην αρχή κάθε έτους, από 1 – 15 Ιανουαρίου, αναρτάται, με ευθύνη των Περιφερειακών Διοικήσεων του Υπουργείου Υγείας, κατάλογος των διαθεσίμων Οικογενειακών / Προσωπικών Ιατρών κάθε περιοχής και οι πολίτες επιλέγουν έναν από αυτούς. Ο κατάλογος (λίστα) κάθε ιατρού κλείνει όταν συμπληρωθούν 1500 (σε ειδικές περιπτώσεις όπως απουσία άλλων ιατρών στην περιοχή μπορεί να φτάσει ως τους 2000) πολίτες. (Μια άλλη θεώρηση των καταλόγων (λιστών) θα μπορούσε να αναφέρεται όχι πια σε άτομα αλλά σε οικογένειες). Η ετήσια αυτή επιλογή παριστά ουσιαστική αξιολόγηση των ιατρών και πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν από τις προϊστάμενες αρχές τους. Επιπρόσθετα, προάγει την ικανοποίηση του πληθυσμού αναφορικά με τις υπηρεσίες ΠΦΥ που δέχεται.
 5. Οι κατάλογοι (λίστες) των Οικογενειακών Ιατρών λόγω ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών, όπως η πληθυσμιακή κατανομή της χώρας αλλά και ειδικών κατηγοριών, όπως η ηλικία, το φύλο, τα χρόνια νοσήματα, ο βαθμός νοσηρότητας κλπ, διαβαθμίζονται σε κατηγορίες οι οποίες και συνιστούν διαφοροποιημένα οικονομικά μεγέθη της αμοιβής των ιατρών. Για το θέμα αυτό η Φορείς μας δεσμεύονται να καταθέσουν ιδιαίτερη εμπεριστατωμένη πρόταση.
 6. Η εργασία του συμβεβλημένου ιδιώτη Οικογενειακού / Προσωπικού Ιατρού στο σύστημα ΠΦΥ θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες ώρες (μέγιστο επτά) τις εργάσιμες ημέρες. Ο ιατρός πρέπει να δέχεται τους πολίτες σε τακτική βάση κατόπιν ραντεβού. Θα πρέπει να υπάρχει και κενός χρόνος εντός του ωραρίου όπου μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του πολίτη θα δέχεται και έκτακτα περιστατικά. Οι κάτ’ οίκον επισκέψεις θα πρέπει να είναι εκτός σύμβασης και αν αφορά άτομο εγγεγραμμένο στο ιατρό να έχει πλαφόν αποζημίωσης και να εκτελείται εκτός ωρών σύμβασης. Ο κάθε πολίτης πρέπει να έχει ένα πλαφόν ετήσιων επισκέψεων με βάση ηλικιακά και νοσολογικά κριτήρια. Για τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες θα πρέπει να υπάρξει μηνιαίο πρόγραμμα on call (τηλεφωνικής καθοδήγησης) σε ευρύτερες περιοχές με συνολικό δυναμικό άνω των 15 Οικογενειακών / Προσωπικών Ιατρών.

 7. Α) Οι εργασιακές σχέσεις των Οικογενειακών / Προσωπικών Ιατρών θα είναι ετήσια συμβόλαια παροχής πλήρους και όχι αποκλειστικής απασχόλησης. Κατά το επτάωρο απασχόλησης του ο Οικογενειακός Ιατρός απαγορεύεται να εξετάζει ή και να απασχολείται με οποιονδήποτε τρόπο από ασθενείς εκτός της λίστας του. Οι ώρες απασχόλησης θα μπορούσαν να είναι κλιμακωτές ανά 250 πολίτες πχ αν ο ιατρός έχει εγγεγραμμένους στη λίστα του 1000-1250 πολίτες , οι ώρες που θα διαθέτει στο θεσμό να είναι έξη (6) ημερησίως .
  B) Να δίνεται η δυνατότητα επιλογής στους γιατρούς του Ε Σ Υ είτε να παραμείνουν πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με αντίστοιχη αύξηση του μισθού τους που θα προσεγγίζει τους αντίστοιχους μισθούς του ιδιώτη προσωπικού ιατρού είτε να παραμείνουν στο σημερινό μισθολογικό καθεστώς και να λειτουργούν ως ιατροί πλήρους και όχι αποκλειστικής απασχόλησης.
  Ο διευθυντής των μονάδων του ΕΣΎ (κέντρων υγείας) να επιλέγετε υποχρεωτικά μόνο από τους ιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
 8. Ως Οικογενειακοί Ιατροί προσλαμβάνονται ιατροί με ειδικότητα Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των φορέων μας όμως, χρειάζονται περίπου 7.000 Οικογενειακοί / Προσωπικοί Ιατροί για την ολοκληρωτική κάλυψη του πληθυσμού της Ελλάδος, ενώ οι υπάρχοντες ειδικευμένοι Γενικοί/Οικογενειακοί Ιατροί δεν υπερβαίνουν τους 3.700. Θα χρησιμοποιηθούν λοιπόν κατά την έναρξη του θεσμού και Ειδικοί Παθολόγοι, αν και, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι συνάδελφοι αυτοί δεν έχουν χειρουργικές, ψυχιατρικές, τραυματολογικές, μαιευτικές/γυναικολογικές κ.α. γνώσεις και δεξιότητες και θα πρέπει να μετεκπαιδευτούν σχετικώς. Η ΕΛΕΓΕΙΑ έχει καταθέσει από ετών στο Υπουργείο Υγείας πρόγραμμα on the job training και δεσμεύεται να το επικαιροποιήσει μαζί με την Επαγγελματική Ένωση και να το υποβάλει εφ’ όσον τους ζητηθεί καθώς και να αναλάβουν την υλοποίηση του.
 9. Αναφορικά με την φροντίδα των παιδιών, οι απόψεις διίστανται. Οι Φορείς μας δεν προβληματίζεται αν πρέπει ή όχι να χρησιμοποιηθούν Ειδικοί Παιδίατροι, προτείνουν όμως, στην περίπτωση και μόνον που δεν θα υπάρχουν διαθέσιμοι σε κάποιες περιοχές, να χρησιμοποιηθούν αντ’ αυτών Γενικοί/Οικογενειακοί Ιατροί. Οι έφηβοι θα μπορούσαν να ενταχτούν σε παιδίατρο ή οικογενειακό ιατρό βάσει επιθυμία γονέα ή εφήβου με συναίνεση γονέα.
 10. Οι αμοιβές των Οικογενειακών / Προσωπικών Ιατρών αποδίδονται με ένα σύστημα κατά κεφαλήν (per capita) που θα επιτρέπει ωστόσο στην Πολιτεία να μετατρέπει σε κατά πράξη και περίπτωση (fee for services) για ειδικές περιπτώσεις και μόνον εάν το ίδιο το Υπουργείο Υγείας το αποφασίσει. Οι Φορείς μας κρίνουν ότι αμοιβή κατά κεφαλήν ύψους τουλάχιστον 60 ευρώ κατ’ έτος είναι ικανοποιητική. Ο Π.Ο.Υ. σημειώνει ότι «απαιτείται minimum συμμετοχή των πολιτών στις δαπάνες υγείας» και προτείνει την καταβολή εκ μέρους των πολιτών «Παράβολου Επιλογής» ύψους πχ 9 ευρώ (15%) κατ’ έτος, την ώρα που θα επιλέγουν τον Οικογενειακό / Προσωπικό τους Ιατρό. Σε περίπτωση που η πολιτεία επιλέξω την εφαρμογή του παραβόλου προτείνετε οι άνεργοι πολίτες και οι ανασφάλιστοι να απαλλάσσονται από αυτό.
 11. Οι Οικογενειακοί / Προσωπικοί ιατροί θα πρέπει να μπορούν να συνταγογραφούν όλο το φάσμα των θεραπειών καθώς και να εκδίδουν βεβαιώσεις / πιστοποιητικά και παραπομπές για ειδικές θεραπείες